Premium Lex Kancelaria Radcy

MARCIN ROŻEK

Godziny otwarcia

Pn-Pt 09:00-17:00 

Telefon: 798 636 136 

e-mail: mrozek@premiumlex.pl


• Przedmiotem działalności kancelaii jest świadczenie usług polegających na:

• udzielaniu porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa rzeczowego (w tym prawa rolnego, własności gruntów), prawa zamówień publicznych, prawa gospodarczego, prawa ochrony konsumentów i zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa karnego i prawa wykroczeń;

• sporządzaniu i analizowaniu umów;

• sporządzaniu pozwów i pism procesowych z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa gospodarczego, prawa ochrony konsumentów

i zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa zamówień publicznych, prawa karnego

i prawa wykroczeń;

• przygotowywaniu pism nieprocesowych - pism urzędowych, pism do zakładów ubezpieczeniowych w sprawach odszkodowawczych, wystąpień do Rzecznika Prawa Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, powiatowych (miejskich) Rzeczników Konsumentów, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Ubezpieczonych, wezwań do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych;

• sporządzaniu wewnętrznych aktów korporacyjnych i organizacyjnych (tj. umów spółek prawa handlowego, statutów i regulaminów ich organów), regulaminów pracy, regulaminów BHP;

• przygotowywaniu wniosków w sprawach związanych z wpisami do Ksiąg Wieczystych , Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

• prowadzeniu windykacji należności : polubownej, terenowej i sądowej;

• sporządzaniu podań, wniosków, zażaleń i odwołań do organów administracji publicznej, w tym organów podatkowych i skarbowych;

• przygotowywaniu skarg do Sądu Najwyższego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybu Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

• sporządzaniu interpretacji podatkowych a więc pisanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawach podatkowych do Ministra Finansów oraz analizy przepisów podatkowych;

• sporządzaniu opinii prawnych;

• reprezentowaniu klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej, sądami organami wymiaru sprawiedliwości, zakładami ubezpieczeń i innymi instytucjami oraz w negocjacjach z kontrahentami klientów.
Copyright © 2013. PREMIUMLEX